Štatút (pravidlá) súťaže spoločnosti REAL – K, s.r.o. pre rok 2020

Súťaž

1. Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť REAL – K, s. r. o., so sídlom Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno, IČO: 36521931, zapísaná v OR OS Nitra, v odd.: Sro, vo vložke č. 10415/N. Súťaž je organizovaná v dobe od 1.1.2020 do 29.12.2020.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré minimálne raz uskutočnia na čerpacích staniciach organizátora:

– v Komárne – Novozámocká cesta č. 3057,

– v Štúrove – Sv. Štefana č. 50,

– v Kolárove-Reviczkého č. 43,

– v Trnave – Trstínska cesta č. 23,

– v Tvrdošovciach – Bratislavská č. 46,

– v Tekovských Lužanoch – J.A.Komenského č. 251,

– v Okoč i- nám.1.mája,

– vo Veľkom Kýre – Novozámocká ul. č. 1470,

– v Nitre(Dražovce) – Dolné Hony 1,

– v Nitre – Levická č. 3,

– v Trhovej Hradskej – Topoľnícka cesta č. 21,

– v Trenčíne – Mníšna 674,

– v Diakovciach č. 90,

– v Cabaj – Čápore č. 960,

– v Gbeloch – Naftárska č. 1529/149,

– vo Svinnej č. 243,

– v Starej Turej – Mýtna č. 542/13,

– vo Veľkom Rovnom č. 1580,

– v Komárne – Bratislavská cesta č. 4463 a

– v Nových zámkoch – Dvorská cesta č. 2C

nákup v minimálnej výške 20,- Eur. V takomto prípade zákazník obdrží od manipulanta čerpacej stanice zlosovaciu poukážku s poradovým číslom. Podmienkou pre účasť v súťaži a získanie výhry (v prípade vyžrebovania) je skutočnosť, že táto osoba vložila do žrebovacej urny umiestnenej na všetkých čerpacích staniciach organizátora časť – polovicu obdržanej zlosovacej poukážky s údajmi obsahujúcimi jej meno, priezvisko a kontakt (telefonický alebo e-mailový). Druhú časť – polovicu obdržanej zlosovacej poukážky (kontrolnú ) si zákazník – súťažiaci uchová pre prípad výhry – viď ďalej bod 5 a 6.

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi súťaže vrátane rodinných príslušníkov uvedených osôb.

4. Súťaží sa o nasledovné výhry:

• každý mesiac sa uskutoční žrebovanie o:

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Komárne,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Štúrove,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Kolárove,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trnave,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Tvrdošovciach,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Tekovských Lužanoch,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Okoči,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Veľkom Kýre,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nitre (Dražovce),

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nitre Levická 3,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trhovej Hradskej,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trenčíne,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Diakovciach,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Cabaj – Čápore,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Gbeloch,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Svinnej,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Starej Turej,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Veľkom Rovnom,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Komárne 2,

5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nových Zámkoch.

Tieto žrebovania sa uskutočnia jedenkrát mesačne, a to vždy v prvý piatok nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa žrebuje a to o 14.00 hod v priestoroch budovy AUTO CENTRA na Novozámockej ceste č. 3946. V prípade, že tento piatok bude prvým dňom tohto mesiaca, teda s označením 1. (prvého), žrebuje sa nasledujúci piatok tohto mesiaca, teda 8. (ôsmeho) dňa.

Žrebuje sa z výherných poukážok vhodených do žrebovacích urien za ten ktorý kalendárny mesiac.

• dňa 31.12.2020 sa uskutoční žrebovanie hlavnej výhry – 3x osobné automobily KIA RIO a v tento deň sa uskutoční aj žrebovanie ceny útechy – LED televízor (viď bod 6).

5. Jednotlivé ceny – výhry obdržia vylosovaní výhercovia v prípade predloženia kontrolnej časti vyžrebovanej zlosovacej poukážky. Pri hotovostných, peňažných výhrach sú výhercovia povinní predložiť kontrolnú časť vyžrebovanej zlosovacej poukážky u obsluhy tej ktorej čerpacej stanice najneskôr do 20 dní odo dňa žrebovania, inak výhra vyplatená nebude. Čo sa týka hlavnej výhry (3x osobný automobil zn. KIA RIO), v prípade ak sa výherca neprihlási o svoju výhru do 30 dní odo dňa žrebovania, resp. nebude schopný sa preukázať kontrolnou časťou zlosovacej poukážky do 30 dní odo dňa žrebovania, organizátor uskutoční žrebovanie náhradného výhercu v náhradnom termíne, ktorý organizátor oznámi na svojej webovej stránke. Výsledky žrebovania budú dostupné v sídle spoločnosti, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže: www.real-k.sk.

6. Dňa 31.12.2020 o 16.00 hod. sa v priestoroch budovy AUTO CENTRA v Komárne na Novozámockej ceste č. 3946, uskutoční žrebovanie spomedzi všetkých herných zlosovacích poukážok obdržaných od obsluhy čerpacej stanice a vložených do žrebovacích urien na všetkých našich čerpacích staniciach počas obdobia od 01.01.2020 do 29.12.2020 do polnoci, o hlavnú cenu súťaže – 3x osobný automobil KIA RIO a v tento deň sa uskutoční aj žrebovanie ceny útechy – LED televízor.

Cena útechy bude vyžrebovaná len spomedzi účastníkov prítomných na tomto žrebovaní hlavnej ceny. Podmienkou účasti na žrebovaní o cenu útechy bude osobná účasť na žrebovaní o hlavnú cenu.

V prípade hlavnej výhry platí, že jeden rovnaký výherca vrátane jeho rodinných príslušníkov je oprávnený získať iba jeden z automobilov hlavnej výhry. Pre prípad, že by došlo k takejto situácii, uskutoční sa náhradné žrebovanie o automobil KIA RIO v náhradnom termíne, najneskôr do 31.01.2021. Presný termín náhradného žrebovania bude riadne oznámený a to na webovej stránke organizátora (www.real-k.sk) ako aj vo všetkých svojich prevádzkach čerpacích staníc REAL – K.

7. Daňovú povinnosť v súvislosti s výhrou znáša výherca výhry.

8. Účasťou v tejto súťaži účastníci vyjadrujú svoj súhlas s týmto štatútom organizátora – jeho obsahom a podmienkami.

9. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny tohto štatútu súťaže, prípadne právo súťaž zastaviť, prerušiť, či odložiť.

10. Akékoľvek vymáhanie cien, alebo účasti v tejto súťaži je vylúčené.

11. V prípade akýchkoľvek sporov, nejasností, prináleží právo rozhodovania organizátorovi súťaže.

12. Bližšie informácie a podmienky súťaže sú na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti organizátora, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže www.real-k.sk.

V Komárne, dňa 01.01.2020

REAL – K, s. r. o.

zast. konateľom Ing. Ladislavom Mészárosom