OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ( GDPR )

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR (General Data Protection Regulation)

je v spoločnosti REAL-K, s.r.o. ( ďalej len – “REAL-K” alebo  ” prevádzkovateľ ” ) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenia o ochrane údajov ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj len ” Zákon ” ).

 

 1. Práva dotknutých osôb

2. Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám