1. Práva dotknutých osôb

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na : prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie ( právo ” na zabudnutie”), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

1. Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR
2. Akým  spôsobom  môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup spoločnosti  REAL – K, s.r.o.  Komárno pri napĺňaní práv dotknutej osoby
3. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe ( čl. 34 Nariadenia a § 41 Zákona ).
4. Vzor tlačiva na ” Uplatnenie si práva dotknutej osoby “.