Podnety

Vnútorný systém vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľudmila Mészárosová

Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno

 

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:

  • písomne na adresu

REAL – K, s.r.o.

Novozámocká cesta č. 3946

945 01 Komárno

  • elektronicky na emailovú adresu

podnety@real-k.sk

  • osobne, ústne do zápisnice

zodpovednej osobe v priestoroch REAL – K, s.r.o. v Komárne (v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.).

 

Podrobný popis postupu pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. v spoločnosti REAL – K, s.r.o. obsahuje interná smernica: „POSTUP PRI PODÁVANÍ, PREVEROVANÍ A EVIDOVANÍ PODNETOV OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“.