Štatút (pravidlá) súťaže spoločnosti REAL – K, s.r.o. pre rok 2019

Súťaž

 1. 1. Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť REAL-K, s. r. o., so sídlom Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno, IČO: 36521931, zapísaná v OR OS Nitra, v odd.: Sro, vo vložke č. 10415/N. Súťaž je organizovaná v dobe od 1.1.2019 do 29.12.2019.
  2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré minimálne raz uskutočnia na čerpacích staniciach organizátora:
  – v Komárne-Novozámocká cesta č. 3057,
  – v Štúrove-Sv. Štefana č. 50,
  – v Kolárove-Reviczkého č. 43,
  – v Trnave-Trstínska cesta č. 23,
  – v Tvrdošovciach-Bratislavská č. 46,
  – v Tekovských Lužanoch-J.A.Komenského č. 251,
  – v Okoči-nám.1.mája,
  – vo Veľkom Kýre-Novozámocká ul. č. 1470,
  – v Nitre(Dražovce)-Dolné Hony 1,
  – v Nitre-Levická č. 3,
  – v Trhovej Hradskej-Topoľnícka cesta č. 21,
  – v Trenčíne-Mníšna 674,
  – v Diakovciach č. 90,
  – v Cabaj – Čápore č. 960,
  – v Gbeloch – Naftárska č. 1529/149,
  – vo Svinnej č. 243,
  – v Starej Turej – Mýtna č. 542/13
  – vo Veľkom Rovnom č. 1580
  – v Komárne, Bratislavská cesta 4463 a
  – v Nových Zámkoch, Dvorská cesta 2c
  nákup v minimálnej výške 20,- Eur. V takomto prípade zákazník obdrží od manipulanta čerpacej stanice zlosovaciu poukážku s poradovým číslom. Podmienkou pre účasť v súťaži a získanie výhry (v prípade vyžrebovania) je skutočnosť, že táto osoba vložila do žrebovacej urny umiestnenej na všetkých čerpacích staniciach organizátora časť – polovicu obdržanej zlosovacej poukážky s údajmi obsahujúcimi jej meno, priezvisko a kontakt (telefonický alebo e-mailový).
  Druhú časť – polovicu obdržanej zlosovacej poukážky (kontrolnú ) si zákazník – súťažiaci uchová pre prípad výhry – viď bod 6 a 7.
  3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi súťaže vrátane rodinných príslušníkov uvedených osôb.
  4. Súťaží sa o nasledovné výhry:
  • každý mesiac sa uskutoční žrebovanie o:
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Komárne, Novozámocká 3057
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Štúrove,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Kolárove,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trnave,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Tvrdošovciach,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Tekovských Lužanoch,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Okoči,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Veľkom Kýre,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nitre (Dražovce),
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nitre Levická 3,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trhovej Hradskej,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trenčíne,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Diakovciach,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Cabaj – Čápore,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Gbeloch,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Svinnej,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Starej Turej,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Veľkom Rovnom,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Komárne Bratislavská 4463,
  5 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nových Zámkoch.
  Tieto žrebovania sa uskutočnia jedenkrát mesačne, a to vždy v prvý piatok nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa žrebuje a to o 14.00 hod v priestoroch budovy AUTO CENTRA na Novozámockej ceste č. 3946. V prípade, že tento piatok bude prvým dňom tohto mesiaca, teda s označením 1. (prvého), žrebuje sa nasledujúci piatok tohto mesiaca, teda 8. (ôsmeho) dňa.
  Žrebuje sa z výherných poukážok vhodených do žrebovacích urien za ten ktorý kalendárny mesiac.
  • dňa 31.12.2019 sa uskutoční žrebovanie hlavnej výhry – 3x osobné automobily KIA RIO a v tento deň sa uskutoční aj žrebovanie ceny útechy – LED televízor (viď bod 6).
  5. Jednotlivé ceny – výhry obdržia vylosovaní výhercovia v prípade predloženia kontrolnej časti vyžrebovanej zlosovacej poukážky. Pri hotovostných, peňažných výhrach sú výhercovia povinní predložiť kontrolnú časť vyžrebovanej zlosovacej poukážky u obsluhy tej ktorej čerpacej stanice najneskôr do 20 dní odo dňa žrebovania, inak výhra vyplatená nebude. Čo sa týka hlavnej výhry (3x osobný automobil zn. KIA RIO), v prípade ak sa výherca neprihlási o svoju výhru do 30 dní odo dňa žrebovania, resp. nebude schopný sa preukázať kontrolnou časťou zlosovacej poukážky do 30 dní odo dňa žrebovania, organizátor uskutoční žrebovanie náhradného výhercu v náhradnom termíne, ktorý organizátor oznámi na svojej webovej stránke. Výsledky žrebovania budú dostupné v sídle spoločnosti, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže: www.real-k.sk.
  6. Dňa 31.12.2019 o 16.00 hod. sa v priestoroch budovy AUTO CENTRA v Komárne na Novozámockej ceste č. 3946, uskutoční žrebovanie spomedzi všetkých herných zlosovacích poukážok obdržaných od obsluhy čerpacej stanice a vložených do žrebovacích urien na všetkých našich čerpacích staniciach počas obdobia od 01.01.2019 do 29.12.2019 do polnoci, o hlavnú cenu súťaže – 3x osobný automobil KIA RIO a v tento deň sa uskutoční aj žrebovanie ceny útechy – LED televízor.
  Cena útechy bude vyžrebovaná len spomedzi účastníkov prítomných na tomto žrebovaní hlavnej ceny. Podmienkou účasti na žrebovaní o cenu útechy bude osobná účasť na žrebovaní o hlavnú cenu.
  V prípade hlavnej výhry platí, že jeden rovnaký výherca vrátane jeho rodinných príslušníkov je oprávnený získať iba jeden z automobilov hlavnej výhry. Pre prípad, že by došlo k takejto situácii, uskutoční sa náhradné žrebovanie o automobil KIA RIO v náhradnom termíne, najneskôr do 31.01.2020. Presný termín náhradného žrebovania bude riadne oznámený a to na webovej stránke organizátora (www.real-k.sk) ako aj vo všetkých svojich prevádzkach čerpacích staníc REAL – K.
  7. Daňovú povinnosť v súvislosti s výhrou znáša výherca výhry.
  8. Účasťou v tejto súťaži účastníci vyjadrujú svoj súhlas s týmto štatútom organizátora – jeho obsahom a podmienkami.
  9. Účasťou v tejto súťaži účastníci – výhercovia udeľujú svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (mena a priezviska) na webovej stránke organizátora (www.real-k.sk), v prevádzkach (čerpacích staniciach) organizátora a zároveň svojou účasťou v tejto súťaži ako výhercovia udeľujú súhlas s bezodplatným vyhotovením, použitím a zverejnením svojej podobizne a obrazových snímok v súvislosti s touto prebiehajúcou súťažou organizátora v zmysle § 12 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  10. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny tohto štatútu súťaže, prípadne právo súťaž zastaviť, prerušiť, či odložiť.
  11. Akékoľvek vymáhanie cien, alebo účasti v tejto súťaži je vylúčené.
  12. V prípade akýchkoľvek sporov, nejasností, prináleží právo rozhodovania organizátorovi súťaže.
  13. Bližšie informácie a podmienky súťaže sú na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti organizátora, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže www.real-k.sk.

  V Komárne, dňa 01.01.2019

  REAL – K, s. r. o.
  zast. konateľom Ing. Ladislavom Mészárosom