2. Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľských operácií a o účeloch spracúvania osobných údajov.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť REAL-K, s.r.o. poskytuje dotknutej osobe  v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

2.1 Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

2.2 Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

2.3 Informácie o spracúvaní osobných údajov – monitorovanie priestorov

2.4 Informácie o spracúvaní osobných údajov – registratúrny poriadok

2.5 Informácie o spracúvaní osobných údajov – oznamovanie protispoločenskej činnosti

2.6 Informácie o spracúvaní osobných údajov – súdne spory

2.7 Informácie o spracúvaní osobných údajov – sťažnosti

2.8 Informácie o spracúvaní osobných údajov – vedenie účtovníctva

2.9 Informácie o spracúvaní osobných údajov – predzmluvný vzťah

2.10 Informácie o spracúvaní osobných údajov – uzatvorenie zmluvného vzťahu

2.11 Informácie o spracúvaní osobných údajov – evidencia zmlúv zo zmluvného vzťahu

2.12 Informácie o spracúvaní osobných údajov – uplatnenie si práva dotknutou osobou