Vnútorný systém vybavovania podnetov
Od 1. januára 2015 je účinný zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o whistleblowingu), ktorým na Slovensku zaviedol právnu reguláciu whistleblowingu.
Whistleblowing je mechanizmus, prostredníctvom ktorého môže byť oznámené podozrenie z protispoločenskej činnosti. Je to nástroj, ktorý zlepšuje transparentnosť, vnútropodnikovú kultúru a podporuje poctivé správanie.
Vnútorný systém vybavovania podnetov slúži pre zamestnancov spoločnosti REAL-K, s.r.o. a je zriadený v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý umožňuje všetkým zamestnancom spoločnosti oznámiť svoje obavy z pozorovanej potenciálnej alebo aktuálnej protispoločenskej činnosti v rámci spoločnosti.
Zodpovednou osobou v zmysle zákona o whistleblowingu v spoločnosti REAL-K, s.r.o. je: Mgr. Ľudmila Mészárosová.
Oznamovateľ môže podať podnet zodpovednej osobe nasledovnými spôsobmi:
  •  písomne – zodpovednej osobe
  • do podateľne spoločnosti
  •  poštou na adresu:
REAL-K, s.r.o.
NEOTVÁRAŤ – podnet pre Zodpovednú osobu spoločnosti REAL-K, s.r.o.
Novozámocká cesta č. 3946
945 01 Komárno
Na zalepenú obálku písomne zasielaného podnetu je potrebné zreteľne napísať: „NEOTVÁRAŤ – podnet pre Zodpovednú osobu spoločnosti REAL-K, s.r.o.“.
  • ústne do záznamu prostredníctvom Zodpovednej osoby
  • elektronickou formou, e – mailom na adresu: podnety@real-k.sk