Štatút súťaže 2017
Štatút (pravidlá) súťaže pre rok 2017
 
 1. Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť REAL-K, s. r. o., so sídlom Novozámocká cesta č. 3946, 945 01 Komárno, IČO: 36521931, zapísaná v OR OS Nitra, v odd.: Sro, vo vložke č. 10415/N. Súťaž je organizovaná v dobe od 1.1.2017 do 27.12.2017.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré minimálne raz uskutočnia na čerpacích staniciach organizátora - v Komárne-Novozámocká cesta č. 3057, v Štúrove-Sv. Štefana č. 50, v Kolárove-Reviczkého č. 43, v Trnave-Trstínska cesta č. 23, v Tvrdošovciach-Bratislavská č. 46,v Tekovských Lužanoch-J.A.Komenského č. 251, v Okoči-nám.1.mája, vo Veľkom Kýre-Novozámocká ul. č. 1470, v Nitre(Dražovce)-Dolné Hony 1, v Nitre-Levická č. 3, v Trhovej Hradskej-Topoľnícka cesta č. 21, v Trenčíne-Mníšna 674, v Diakovciach č. 90, v Cabaj – Čápore č. 960, v Gbeloch – Naftárska č. 1529/149, vo Svinnej č. 243 a v Starej Turej – Mýtna č. 542/13 a vo Veľkom Rovnom č.1580 nákup v minimálnej výške 20,- Eur. V takomto prípade zákazník obdrží od manipulanta čerpacej stanice zlosovaciu poukážku s poradovým číslom. Podmienkou pre účasť v súťaži a získanie výhry (v prípade vyžrebovania) je skutočnosť, že táto osoba vložila do žrebovacej urny umiestnenej na všetkých čerpacích staniciach organizátora polovičku obdržanej zlosovacej poukážky s údajmi obsahujúcimi jej meno, priezvisko a kontakt (telefonický alebo e-mailový).
  Druhú polovičku obdržanej zlosovacej poukážky (kontrolnú ) si zákazník – súťažiaci uchová pre prípad výhry – viď bod 6 a 7.
 3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi súťaže vrátane rodinných príslušníkov uvedených osôb.
 4. Súťaží sa o nasledovné výhry:
každý mesiac sa uskutoční žrebovanie o:
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Komárne,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Štúrove,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Kolárove,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trnave,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Tvrdošovciach,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Tekovských Lužanoch,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Okoči,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Veľkom Kýre,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nitre (Dražovce),
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Nitre Levická 3,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trhovej Hradskej,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Trenčíne,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Diakovciach,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Cabaj - Čápore,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Gbeloch,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Svinnej,
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora v Starej Turej.
6 x 20 Eur v hotovosti zo všetkých zlosovacích poukážok vyzbieraných za príslušný mesiac z čerpacej stanice organizátora vo Veľkom Rovnom
Tieto žrebovania sa uskutočnia jedenkrát mesačne, a to vždy v prvý piatok nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa žrebuje a to o 14.00 hod v priestoroch budovy AUTO CENTRA na Novozámockej ceste č. 3946. Žrebuje sa z výherných poukážok vhodených do žrebovacích urien za ten ktorý kalendárny mesiac.
v dňoch 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 a 29.12.2017 sa uskutoční žrebovanie hlavnej výhry – 4x osobné automobily ŠKODA FABIA a v týchto dňoch sa uskutoční aj žrebovanie ceny útechy – LED televízor (viď bod 6).
 1. Jednotlivé ceny - výhry obdržia vylosovaní výhercovia v prípade predloženia kontrolnej časti vyžrebovanej zlosovacej poukážky u obshluhy tej ktorej čerpacej stanice. Pri hotovostných peňažných výhrach sú výhercovia povinní predložiť kontrolnú časť vyžrebovanej zlosovacej poukážky najneskôr do 20 dní odo dňa žrebovania, inak výhra vyplatená nebude. Čo sa týka hlavnej výhry (4x osobný automobil ŠKODA FABIA), v prípade ak sa výherca neprihlási o svoju výhru do 30 dní odo dňa žrebovania, resp. nebude schopný sa preukázať kontrolnou časťou zlosovacej poukážky do 30 dní odo dňa žrebovania, organizátor uskutoční žrebovanie náhradného výhercu v náhradnom termíne, ktorý organizátor oznámi na svojej webovej stránke. Výsledky žrebovania budú dostupné v sídle spoločnosti, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže: www.real-k.sk.
 2. V dňoch 31.03.2017 o 14.00 hod., 30.06.2017, 30.09.2017 a dňa 29.12.2017 o 16.00 hod. sa v priestoroch budovy AUTO CENTRA v Komárne na Novozámockej ceste č. 3946 uskutočnia žrebovania, spomedzi všetkých herných zlosovacích poukážok obdržaných od obsluhy čerpacej stanice a vložených do žrebovacích urien na všetkých našich čerpacích staniciach počas obdobia do toho ktorého žrebovania:
žrebovanie dňa 31.03.2017 z výherných poukážok vyzbieraných za obdobie od 01.01.2017 do 29.03.2017,
žrebovanie dňa 30.06.2017 z výherných poukážok vyzbieraných za obdobie od 30.03.2017 do 28.06.2017,
žrebovanie dňa 30.09.2017 z výherných poukážok vyzbieraných za obdobie od 29.06.2017 do 28.09.2017,
žrebovanie dňa 29.12.2017 z výherných poukážok vyzbieraných za obdobie od 29.09.2017 do 27.12.2017,
o hlavnú cenu súťaže – 4x osobný automobil ŠKODA FABIA a v týchto dňoch sa uskutoční aj žrebovanie ceny útechy – LED televízor.
Cena útechy bude vyžrebovaná len spomedzi účastníkov prítomných na týchto žrebovaniach hlavnej ceny, ktoré sa uskutočnia na mieste a v čase vyššie uvedenom. Podmienkou účasti na žrebovaní o cenu útechy bude osobná účasť na jednotlivých žrebovaniach o hlavnú cenu.
V prípade hlavnej výhry sa uskutočnia štyri žrebovania (31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 a 29.12.2017) pričom platí, že jeden rovnaký výherca vrátane jeho rodinných príslušníkov je oprávnený získať iba jeden z automobilov hlavnej výhry. Pre prípad, že by došlo k takejto situácii, uskutoční sa náhradné žrebovanie o ŠKODA FABIA v náhradnom termíne, najneskôr do 31.01.2018. Presný termín náhradného žrebovania bude riadne oznámený a to na webovej stránke organizátora (www.real-k.sk) ako aj vo všetkých svojich prevádzkach čerpacích staníc REAL-K.
 1. Daňovú povinnosť v súvislosti s výhrou znáša výherca výhry.
 2. Účasťou v tejto súťaži účastníci vyjadrujú svoj súhlas s týmto štatútom organizátora – jeho obsahom a podmienkami.
 3. Účasťou v tejto súťaži účastníci - výhercovia udeľujú svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (mena a priezviska) na webovej stránke organizátora (www.real-k.sk), v prevádzkach (čerpacích staniciach) organizátora a zároveň svojou účasťou v tejto súťaži ako výhercovia udeľujú súhlas s bezodplatným vyhotovením, použitím a zverejnením svojej podobizne a obrazových snímok v súvislosti s touto prebiehajúcou súťažou organizátora v zmysle § 12 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny tohto štatútu súťaže, prípadne právo súťaž zastaviť, prerušiť, či odložiť. 
 5. Akékoľvek vymáhanie cien, alebo účasti v tejto súťaži je vylúčené.
 6. V prípade akýchkoľvek sporov, nejasností, prináleží právo rozhodovania organizátorovi súťaže.
 7. Bližšie informácie a podmienky súťaže sú na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti organizátora, v prevádzkach organizátora a na webovej stránke organizátora súťaže www.real-k.sk.
  
V Komárne, dňa 01.01.2017
 
 
 
 
REAL - K, s. r. o.

zast. konateľom Ing. Ladislavom Mészárosom